ภาษาเกาหลี บทที่ 4 :: ตัวเลข

Published On September 4, 2016 | By admin | KOREAN LANGUAGE :: สนทนาภาษาเกาหลี

สำหรับตัวเลขในภาษาเกาหลีนั้น ใช้เลขอารบิก ซึ่งเป็นตัวเลขแบบสากล แต่การอ่านนั้น จะแยกอ่านเป็น 2 แบบก็คือ อ่านแบบเกาหลี และอ่านแบบคำยืมในภาษาจีน โดยจะอ่านแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่า  กำลังพูดถึงสิ่งใด ยกตัวอย่างเช่น อายุ จะใช้ตัวเลขแบบจีน แต่ถ้า เวลา (ชั่วโมง) จะใช้ตัวเลขแบบเกาหลี

การอ่านตัวเลข แบบคำยืมในภาษาจีน

1 일 อิล
2 이 อี
3 삼 ซัม
4 사 ซา
5 오 โอ
6 육 ยุก
7 칠 ชิล
8 팔 พัล
9 구 กู, คู
10 십 ชิบ (เสียงคล้ายๆ สิบ ในภาษาไทย)
11 십일 ชิบ อิล -> ชี บิล
12 십이 ชิบ อี -> ชี บี
13 십삼 ชิบ ซัม
14 십사 ชิบ ซา
15 십오 ชิบ โอ -> ชี โบ
16 십욕 ชิบ ยุก -> ชี บยุก
17 십칠 ชิบ ชิล
18 십팔 ชิบ พัล
19 십구 ชิบ กู
20 이십 อี ชิบ
30 삼십 ซัม ชิบ
40 사십 ซา ชิบ
50 오십 โอ ชิบ
60 육십 ยุก ชิบ
70 칠십 ชิล ชิบ
80 팔십 พัล ชิบ
90 구십 กู ชิบ

สำหรับตัวเลขที่เกิน 100 ขึ้นไป จะอ่านแบบเดียวคือ แบบเกาหลี ดังนี้

100 백 เบก
1,000 천 ชอน
10,000 만 มัน
100,000 십만 ชิม บัน —–> กฎการออกเสียง
1,000,000 백만 เบก มัน
10,000,000 천만 ชอน มัน
100,000,000 억 ออก

โดยการอ่านตัวเลขแบบจีน จะใช้กับลักษณะนามเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น

1 과 อ่านว่า 일과 อิล กวา (บทที่ 1)
2 층 อ่านว่า 이층 อี ชึง (ชั้นที่ 2)
4 년 อ่านว่า 사년 ซา นยอน (4 ปี)
5 일 อ่านว่า 오일 โอ อิล (5 วัน)
100 원 อ่านว่า 백원 เบก วอน (100 วอน)
3 주일 อ่านว่า 삼 주일 ซัม จู อิล (3 สัปดาห์)
7 월 อ่านว่า 칠월 ชิล วอล (เดือนกรกฏาคม)
6 분 อ่านว่า 육분 ยุก ปุน (6 นาที)  —–> กฎการออกเสียง

 

การอ่านตัวเลขแบบเกาหลี

1 하나 (한) ฮา นะ (ฮัน)
2 둘 (두) ดูล (ดู)
3 셋 (세) เซด (เซ)
4 넷 เนด
5 다섯 ทา สอด
6 여섯 ยอ สอด
7 일곱 อิล กบ
8 여덟 ยอ ตอล
9 아홉 อา ฮบ
10 열 ยอล
11 열 하나 ยอล ฮา นะ
12 열 둘 ยอล ดูล
13 열 셋 ยอล เซด
14 열 넷 ยอล เนด
15 열 다섯 ยอล ทา สอด
16 열 여섯 ยอล ยอ สอด
17 열 일곱 ยอล อิล กบ
18 열 여덟 ยอล ยอ ตอล
19 열 아홉 ยอล อา ฮบ
20 스물 (스무) ซือ มุล (ซือ มู)
30 서른 ซอ รึน
40 마흔 มา ฮึน
50 쉰 ชวิน
60 예순 เย ซุน
70 일흔 อิล ฮน
80 여든 ยอ ดึน
90 아흔 อา ฮึน
100 백 เบก

ตัวอย่างการใช้เลขแบบเกาหลี เช่น

1 개 อ่านว่า 한 개 ฮัน เก (1 อัน)
2 번 อ่านว่า 두 번 ทู บอน (2 ครั้ง)
3 달 อ่านว่า 세 달 เซ ดัล (3 เดือน)
4 시 อ่านว่า 네 시 เน ชี (4 โมง)
5 살 อ่านว่า 다섯 살 ทา สอด ซัล (อายุ 5 ปี)
20 권 อ่านว่า 스무 권  ซือ มู ควอน (20 เล่ม)

 

ข้อสังเกต

  •  ถ้าหากเป็นการอ่านเวลาแบบ ชั่วโมงปนนาที เราจะใช้การอ่านตัวเลขแบบเกาหลีขึ้นต้นก่อน แล้วค่อยตามด้วยการอ่านแบบคำยืมจากจีน ยกตัวอย่างเช่น 6시 30분 อ่านว่า 여섯 시 삼십 분 (ยอ สอด ชี ซัม ชิบ บุน)
  • การอ่านปี เดือน วัน (เกาหลีนิยมใช้ปีขึ้นก่อน ตามด้วย เดือน และวัน) ให้ใช้ตัวเลขแบบคำยืมจากจีนทั้งหมด เช่น 1983년 23월 03일 อ่านว่า 천구백팔십삼년 이십삼월 삼일 ชอน กู เบก พัล ชิบ ซัม นยอน อี ชิบ ซัม วอล ซัม อิล

 

 

—————————————–
ที่มา : KOREASARANG.COM – http://www.koreasarang.com

Like this Article? Share it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *